กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก สัมผัสเมืองต้องห้าม(พลาด) ตรัง

กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก สัมผัสเมืองต้องห้าม(พลาด) ตรัง เยือนดินแดนสวรรค์แหล่งสินค้าปลอดภาษีลังกาวี  ประเทศมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่  29 กรกฎาคม   –   31 กรกฎาคม 2559

Package Krabi-Trang Langkawi เมืองต้องห้ามพลาด Plus พลัส (1)

กำหนดการเดินทาง

วันแรก    ดอนเมือง -กระบี่ – หาดถ้ำพระนาง – อ่าวไร่เลย์ – ทะเลแหวก – เกาะสี่ – เกาะปอดะ – ตรัง (เช้า/เที่ยง/เย็น)

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อออกเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 800 เวลา 06.45-07.55 น. ( พร้อมอาหารเช้าบนเครื่อง )

07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านกระเป๋าและสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา

แนะนำที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด Plus พลัส ลำตรัง (2)

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่ขาวสะอาดสวยงาม ถ้ำพระนาง เป็นถ้ำที่ได้รับการนับถือของชาวเรือ เชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก เป็นสถานที่ปีนผาระดับโลกมีนักปีนผาจากทั่วโลกมาทดสอบอยู่บ่อยครั้ง

แนะนำที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด Plus พลัส ลำตรัง (4)

11.00 น. นำท่านสู่ ทะเลแหวก Unseen in Thailand มีสันทรายเชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อทำให้มองดูเห็นเป็นทะเลที่แยกตัวออกจากกันในหนึ่งวันการแยกของน้ำ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

แนะนำที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด Plus พลัส ลำตรัง (3)

11.30 น. มุ่งหน้าสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล แวะให้ท่านได้ดำน้ำตื้นดูปะการัง

12.00 น. พักรับประทานอารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ เกาะปอดะ บริการอาหารแบบปิกนิกในบรรยากาศธรรมชาติผ่อนคลายตามอัธยาศัย

14.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือ

15.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ จังหวัดตรัง

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ทับเที่ยงบูติค รีสอร์ท เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เพลิดเพลินกับถนนคนเดินยามค่ำคืน

วันที่สอง    ตรัง – ซิตี้ทัวร์ตรัง – สถานีรถไฟกันตัง – ท่าเรือตำมะลัง – ลังกาวี (เช้า/เที่ยง/เย็น)

07.00 น. นำท่านรับประทานอาหารกับเมนูอาหารเช้าชาวตรังสไตล์จีน ด้วย โกปี๊ (กาแฟโบราณ) แซ้ล้อง (ชาร้อน) ติ่มซำ ขนมจีบ ซาลาเปา จาโก้ย เป็นต้น (มื้อที่ 3)

08.00 น. นำท่านท่องเที่ยวรอบตัวเมืองตรัง โบสถ์คริสต์จักร หรือสถาปัตยกรรม ตึกชิโนโปรตุกีส เมืองเก่า สถานีรถไฟ เป็นสถานีเก่าแก่ ศูนย์กลางชุมชนเข้าออกของผู้คนมากมายในอดีต

หอนาฬิกา ประจำจังหวัด สถาปัตยกรรมที่สุดแสนคลาสสิค เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ตั้งตระหง่านอยู่กลางสี่แยกศาลากลางจังหวัด ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ตั้งของหอกระจายข่าวของเทศบาลเมืองตรัง ผ่านชม บ้านอดีตนายกชวน หลีกภัย สักการะอนุสาวรีย์

พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ชม  ศาลเจ้าทามกง เป็นศาลเจ้าแห่งศรัทธาและศักดิ์สิทธิ์ของชาวตรัง ซึ่งชาวตรังต่างเคารพและนับถือองค์ท่ามกงเยี่ยอย่างมาก เทพผู้สูงส่งได้ถูกอัญเชิญ

แนะนำที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เมืองต้องห้ามพลาด Plus พลัส ลำตรัง (1)

จากเมืองจีนมาประทับทรงครั้งแรกและสถิตที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ สถานีรถไฟกันตัง สถานีรัก เป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต้

ฝั่งทะเลอันดามัน สถานีรถไฟกันตัง เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2456 ในอดีตใช้เป็นที่รับส่งสินค้ากับ ต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียมีรางรถไฟต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 500 เมตรถึงท่าเทียบเรือกันตังซึ่งเป็น ท่าเรือเก่าแก่ตั้งแต่โบราณ สถานีรถไฟกันตัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา

ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล อันเป็นคู่สีหลักที่คุ้นตาของอาคารรถไฟ ทั่วไป ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้ว ภายในสถานียังพอมีข้าวของเครื่องใช้ในอดีตคงเหลืออยู่บ้าง

โดยภาพรวมแล้วยังรักษาเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ไว้ได้ เป็นอย่างดี นับเป็นสถานีรถไฟที่มีความสวยงามเป็นพิเศษ การรถไฟ แต่ปัจจุบันได้เงียบเหงาลงตามวัฏจักรของสรรพสิ่ง คงไว้แต่ ร่องรอยของอดีตผ่านตัวอาคารและคำบอกเล่า ที่คนรุ่นหลังคงนึกภาพให้ออกได้ยากเต็มที่

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ ท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล

16.00 น. นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ  ระหว่างนั่งเรือรับฟังบรรยายจากทีมงานมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการ

17.00 น. คณะเดินทางถึงเกาะปลอดภาษีลังกาวี  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าประเทศมาเลเซีย

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Adya Hotel Langkawi  

เพลิดเพลินกับการ shopping ที่ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงแรมที่พัก แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม Cable Car – ตลาดกั๊วฮ์ – หาดใหญ่ – ดอนเมือง (เช้า/เที่ยง/เย็น)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6)

09.00 น. นำคณะสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ คณะนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง จากนั้นนำคณะเยือน พิพิธภัณฑ์มหาเธร์ แหล่งสะสมของมีค่านับหมื่นชิ้นจากทั่วทุกมุมโลก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)

บ่าย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี  Duty Free แหล่งรวมความหลากหลายของสินค้านานาชนิด นานาชนิด  อาทิ  วิสกี้ บรั่นดี  บุหรี่  เบียร์  ไวน์  น้ำหอม  เครื่องสำอาง  เครื่องแก้ว  เครื่องครัว  ของเล่น เครื่องแต่งกาย  ฯลฯ

16.15 น. อำลาเกาะมนต์ขลังลังกาวี เดินทางกลับสู่จังหวัดสงขลา ประเทศไทย  (เวลาประเทศมาเลเซีย)

16.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8)

19.30 น. ส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสวัสดิภาพ

ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ไลอ้อนแอร์

เที่ยวบินที่ SL 725 เวลา 2205 – 2325 น.

อัตราค่าบริการ ท่านละ 8,900.- บาท / พักห้องละสองหรือสามท่าน

ค่าบริการเพิ่มสำหรับพักเดี่ยว ท่านละ 2,850.- บาท

หมายเหตุ:  โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งล่วงหน้า แต่ยังคงรักษามาตรฐานและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง กระบี่ / หาดใหญ่ ดอนเมือง
 2. ค่ารถบัสปรับอากาศ (กระบี่ – ตรัง – สตูล – ท่าเทียบเรือตำมะลัง – สนามบินหาดใหญ่)
 3. ค่าเรือเฟอร์รี่ (สตูล – เกาะลังกาวี – สตูล)
 4. ค่าที่พัก  2  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน / 1ห้อง)

29 – 30 กรกฎาคม 2559   โรงแรม ทับเที่ยง บูติค รีสอร์ท

30 – 31 กรกฎาคม 2559   โรงแรม ADYA Hotel Langkawi

 1. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 2. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 3. ค่าประกันภัยในเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 4. ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุ เหลือ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน